Crimes of Safavids in Azerbaijan, Iran and Khorasan


بسم الله الرحمن الرحیم

English translation by Abu Muslim Khorasani
 

Crimes of Safavids in Azerbaijan, Persia & Khorasan

 
– Azerbaijan 

ازآنجا كه مردم آذربايجان در آن زمان سني بودند، شيخ حيدر در اينسال به طور عملي جهاد با سني ها را آغاز نموده ضمن يك فتواي صريح اعلام داشت كه  همة اهل سنت در حكم كفارند، و فقيهان سني دشمنان خدا به شمار ميروند و هركه از آنها تبعيت و تقليد كند از دين خارج شده به كافران ملحق ميشود و قتلش  واجب ميگردد . او در اين فتوا اعلام كرد كه جهاد با اهل سنت يك واجب شرعي است و غارت اموال و اسير كردن و فروختن زنان و فرزندان آنها ثواب  عظيم دارد . او عقائد شيخ بدرالدين را موبه مو اجرا كرد و همان عقيدة افراطي تاتارهاي بكتاشي آناتولي را كه علي ابن ابيطالب را تا مقام الوهي بالا برده  ويرا مورد پرستش قرار ميدادند به صراحت تبليغ كرد؛ وكلية واجبات شرعي را از نماز و روزه وحج را تأويل كرده از گردن مريدانش انداخت . مريدان او كه از اينزمان بطوررسمي لقبِ قزلباش (به فارسي : سرخ سر) يافتند در دسته جات مسلح و منضبط جهادي متشكل شدند، و آباديهاي شروان و داغستان و مناطقي  از قفقاز را كه عموما سني مذهب بودند، تحت عنوان جهاد با كافران مورد حملات غارتگرانه قرار دادند

(شاه اسمایل صفوی – گفتار دوم – منشا قزلباشان و عقاید آنها  صفحه 43 – امیر حسین خنجی)

At that time the people of Azerbaijan were Sunni. Shaykh Haydar practically started the ‘Jihad’ against the Sunnis. IssuingFatwa he openly declared that all Ahl-Sonnat are Kufar and the Sunni Fuqaha are the enemies of Allah and whoever follows them leaves the fold of the religion and becomes one of the Kufar and his killing becomes obligatory. In the Fatwa he declared that  ‘Jihad’ against Ahl-Sonnat is a religious obligation and the plunder of their properties and imprisoning and selling their women and children has a great reward.

He implemented the teachings and beliefs of Shaykh Badruddin bit by bit and propagated the extreme beliefs of Baktashi Anatolian Tatars who believed that Ali bin Abi Talib had a divine status and used to worship him. He interpreted the obligatory rules of prayer, Fast and Hajj. His diciples, who from this time, officially got the title of Qizilbash (red heads) formed disciplined armed ‘Jihadi’ factions. Under the title of ‘Jihad against the Kufar’ they would raid and plunder the settlements and villages of Sherwan, Dagestan and areas of Caucasus who were generally Sunni.

[Shah Ismail Safavi – Second Saying – The roots of Qizilbashan and their beliefs page 43 – Amir Hossein Khonjee.]

– Isfahan

سپس از آنجا راهی اسپهان شدند، و شهر را در محاصره گرفتند، و پس از مدت کوتاهی اسپها ن را متصرف شدند. اسپهان از جمله شهرهای بزرگ ايران بود و همۀ مردمش سنی شافعی بودند. اسپهان در سده های پيش چندين بار پايتخت شده بود و در آن اواخر پايتخت سلطان یعفوب بایندر بود. بناهای تاريخی بسياری از مسجد و مدرسه و کتابخانه و بيمارستان در آن وجود داشت؛ و چونکه اسپهان بر مسير جادۀ ابريشم قرار داشت و شهر  ازرگانی بين  المللی و بسيار ثروتمند بود يکی از بزرگترين بازارهای ايران با چندين کاروانسرای بزرگ در شهر اسپهان بو د. اسپهان در تاريخ پس از اسلامِ خويش چندين دانشمند بزرگ تحويل جامعۀ بشريت داده بود که تا امروز مايۀ فخر جهان موسوم به اسلامی اند. قزلباشان در اسپهان دست به چنان فجايعی زدند که جنايتهايشان در آذربايجان در مقابل آن اندک می نمود. هرچه مسجد و مدرسه و ابنيۀ تاريخی بازمانده از دوران طاهريان و ديلميان و سلجوقيان و تيموريان  در اسپهان وجود داشت به دست آنها آسیب دید . بخش اعظم علما و فقها و مدرسان و اهل دانش که نتوانسته بودند از شهر بگريزند به کشتن رفتند. کشتار  مردم اسپهان چندين روز متوالی ادامه داشت و بخش بزرگی از مردم اسپهان کشتار شدند. در اين ميان اموال مردم به غارت رفت و مزارع و باغستانها  به  آتش کشيده شد

(قزلباشان در تاریخ ایران – نقش قزلباشان صفوی در تاریخ ایران زمین – امیر حسین خنجی صفحه 104)

Then they (safavids) moved towards Isfahan and laid siege to it. After short period they captured Isfahan. Isfahan was one of the largest cities of Iran and all its people were Sunni Shafis. Isfahan had been the capital city many times before and lately it was the capital of Sultan Yaqob Bayendar. There were many historical monuments and buildings such as mosques, madaris, libraries and hospitals in the city. Since the city was on the silk route it was city of international trade and it was wealthy. One of the biggest markets of Iran with many big caravansaries was in the city of Isfahan.

Isfahan during its Islamic history produced many great scholars to the world that till today they are the pride of the Islamic world. The Qizilbash (Safavid soldiers) committed such atrocities [in Isfahan] that their crimes in Azerbaejan became small compared to it. Every mosque, Madrasah and historical building that was built in Isfahan from the times of Tahirid, Daylimite, Seljuks and Timurids were damaged by them.

The majority of scholars and fuqaha and students and the people of knowledge who could not flee the city were killed. The killing the people of Isfahan continued for several consecutive days and great number of the people of Isfahan were massacred. During this time the properties of the people were looted and farms and orchards were burned.

[Qizilibahsan in the History of Iran – The role of Safavid Qizilbash in the History of Iran – Amir Hossein Khonjee page 104.]

– Herat

يک گروه قزلباش زير فرمان مردی به نام قلی جان از نوکران نجمِ زرگر (امير نجم) به هرات گسيل شدند. مردم هرات که جنايتهای قزلباشان در مرو را شنيده بودند راه چاره در آن ديدند که داوطلبانه تسليم قزلباشان شوند شايد از تجاوز و کشتار برهند. قلی جان پس از آنکه شهر را تحويل گرفت بر آن شد که کارهای شاه اسماعيل در هنگام تصرف تبريز را تکرار کند. ماه رمضان بود و مردمِ شهر روزه دار بودند. او فقها و علما و کلانتران را به مسجد جامع فراخواند، سپس در مسجد به قاضی القضات هرات فرمود که شيعه شود و برفراز منبر رفته تبرا کند و به ابوبکر و عمر و عثمان لعنت فرستد و فتوا بدهد که سنی ها کافرند. فقيه بيچاره که نمی توانست چنين فرمانی را اجابت کند در همانجا در کنار منبر به دست قزلباشان به قتل رسيد (شکمش را دريدند و امعا و احشايش را به پای منبر ريختند). دومين فقيهی که فرمان يافت به فراز منبر رفته ابوبکر و عمر را دشنام دهد و فتوای کفر سنيان بدهد حافظ زين الدين علی – مفتی اعظمِ هرات – بود. این فقیه پیر سال نیز از اجرای فرمان قلی جان سرباز زد. فلی جان به دست خودش شکم وی را درید و امعا و احشایش را بیرون کشیده وبه میان مردم حاضر  در مسجد افکند, سپس سرش را از تن جدا کرد. سومین کسی که به این سان کشته گردید کلانتر بزرگ هرات بود. پس از آن قلی جان به قزلباشان فرمود تا همه حاصران در مسجد را از خرد و درشت کشتار کنند. جسدهای قاضی القضات و حافظ زین الدین را با اجساد چندین تن دیگر از بزرگان و اعیان هرات در میدان شهر به آتش کشیدند. روزهای آینده بقایای بزرگان بازداشت و دربندکرده شدند تا شاه اسماعیل در باره آنها تصمیم بگیرد.

(قزلباشان در تاریخ ایران – نقش قزلباشان صفوی در تاریخ ایران زمین – امیر حسین خنجی صفحه 136-137)

One group of Qizilbash on the orders of a man by the name of Qoli Jaan, one of the servants of Najm Zargar, were dispatched to Herat. The people of Herat who had heard about the crimes of Qizilbashan in Merv decided to voluntarily surrender with the hope that they don’t get massacred. Qoli Jaan after taking the city repeated what Shah Ismail did during the capturing of Tabriz.

It was the month of Ramadan and the people of the city were fasting. He called the Fuqaha, scholars and mayor to the mosque. Then in the mosque he ordered Qazi al-Quzat (Cheif Judge) to become Shia and go to Minbar and do Tabara and send Lanah (curse) upon Abubakr, Omar and Othman, and issue Fatwa that the Sunnis are Kafir. The Faqih couldn’t obey such order so he was killed in the same place next to minbar. (His stomach was torn apart and his intestines were spilt over the minbar). The second Faqih who was given the same order to go to the minbar and slander Abubakr and Omar and issue fatwa of Kufr on Sunnis was Hafiz Zaynuddin Ali, the grand Mufti of Herat. This old Faqihtoo did not obey the orders [of Qoli Jaan]. Qooli Jaan cut his stomach with his own hands and removed his intestines and threw it at people who were in the Mosque. Then he chopped off his head. The third person who was killed the same way was the chief mayor.

Then Qoli Jaan ordered the Qizilbashan (safavid soldiers) to kil all people present in the Mosque, from minors to adults. The bodies of cheif Judge and Hafiz Zaynuddin and several elders of Herat were burned in the centre of the city. The rest of the elders were imprisioned so that Shah Ismail make a decision about them.

[Qizilibahsan in the History of Iran – The role of Safavid Qizilbash in the History of Iran – Amir Hossein Khonjee page 136-137.]

شاه اسماعيل در آذرماه ۸۸۹ خ (رمضان ۹۱۶ ھ) وارد هرات شد و <حکم ولايی> برای کشتار و ادام و تاراج صادر کر د. علاّمه تفتازانی که پيرمردی بالای هفتادساله و بزرگترين فقيه جهان اسلام در زمان خودش و مرجعِ  مسلم دينی ايران و ماوراء النهر و ترکستان و سلطنتهای هندوستان و عثمانی بود که
سلاطین هند و ترکستان و عثمانی در نامه هایشان او را ((مولانا العظم)) خطاب می کردند, در آن هنگام در حبس قلی جان بود.

چنين شخصيتی را به علت آنکه «سنی متعصب بود»  قزلباشان به فرمان شاه اسماعیل تکه پاره کردند تا ((رسم مبتدعه اهل ضلال)) از جهان برافتد و مذهب حق قزلباشی »  عالمگیر شود. نوشته اند که شاه اسماعیل فرمود تا علامه تفتازانی را با دهان روزه دار آوردند: و به اوحکم کرد که تبرا کند و دست  از  ((مذهب باطل)) بکشد. چون علامه حاضر نبود به فرمان جوانکی گردن نهد که به نظر او از اسلام بیگانه بود, شاه اسماعیل فرمود تا وی را قطعه قطعه کردند. سپس پاره های  جسدش را به آتش کشیدند و خاکسترش را در کوچه ها پراکندند تا لکدکوب عوام گردد

(قزلباشان در تاریخ ایران – نقش قزلباشان صفوی در تاریخ ایران زمین – دکتر امیر حسین خنجی صفحه 137-138)

Shah Ismail entered Herat in 889k (Ramadan 916 h) and ordered the killing, destruction and plunder in the city. AllamaTaftazani who was over 70 years old and was one of the greatest scholar of Islamic world in his time and religious authority of Iran, Transoxania, Turkestan, India and Ottoman sultanates. Rulers of India, Turkestan and Ottoman would address him in their letters as ‘Mowlana al-Azam’, the great Mowlana. At this time the Allama was the prisoner of Qoli Jaan.

Personality of such type was cut into pieces by the Qizilbashaan (safavid soldiers) on the orders of Shah Ismail for the reason of being a ‘fanatic Sunni’ and so that the ‘People of Misguidance’ are removed from the world and the ‘Mazhab of Truth of Qizlibash’ becomes universal. They have written that while Allamah Taftazani was fasting Shah Ismail ordered him to do Tabarah and leave his ‘False Mazhab’. Since Allamah did not obey the order, Shah Ismail ordered that he be cut into pieces. Then parts of his body was burned and thrown in the streets.

[Qizilibahsan in the History of Iran – The role of Safavid Qizilbash in the History of Iran – Amir Hossein Khonjee page 137-138.]

Note: Allamah Taftazani mentioned here is not Saaduddin Taftazani, who lived before him.

شاه اسماعيل چهار ماه در هرات مان د. در تمام اين مدت زنان و دختران و پسران هرات مورد تعدی و تجاوز جنسی قز لباشان قرار م یگرفتند، و اموالی که در خانه های زنده ماندگان هرات باقی مانده بود مصادره میشد.

(قزلباشان در تاریخ ایران – نقش قزلباشان صفوی در تاریخ ایران زمین – امیر حسین خنجی صفحه 139)

Shah Ismail stayed in Herat for four months. During this period the women, the girls and the boys of Herat were abused and raped by the Qizilbashaan (Safavid soldiers) and the properties and belongings of people were confiscated.

[Qizilibahsan in the History of Iran – The role of Safavid Qizilbash in the History of Iran – Amir Hossein Khonjee page 139. English translation by Abu Muslim Khorasani]

کشتار مردم و انهدام مساجد و مدارس و بناهای تاریخی در هرات چندین روز ادامه داشت, و چنان شد که هرات به یک مخروبه تبدیل گردید. مقابر بزرگانی که در هرات خفته بودند شکافته گردید و اجساد شان از گورها بر آورده شده به آتش کشیده شد. لاشه های خواجه های بزرگ هرات را از گورها برا آورده پراکندند. مولانا نورالدین جامی (عارف بزرگ تاریخ ایران, متوفی سال 872 خ) نیز از جمله بزرگانی بود که گورش را شکافتند و جسدش را بیرون کشیدند و به جرم سنی بودن به او تازیانه زدند و استخوانهایش را پراکندند.

(قزلباشان در تاریخ ایران – نقش قزلباشان صفوی در تاریخ ایران زمین – امیر حسین خنجی صفحه 138)

The killing of people of Herat and the destruction of Mosques and Madaris and historical monuments continued for many days. To the extent that Herat turned into a city of ruins. The graves of elders in Herat were openend and their corpses were burned. The bodies and skeletons of respected Khawajas were removed from their graves and their bons were scattered. Mowlana Noruddin Jami (Great mystic in the history of Iran, died 872) was among those elders whose grave was opened and his body was removed and whipped for the crime of being a Sunni and his bones were scattered.

[Qizilibahsan in the History of Iran – The role of Safavid Qizilbash in the History of Iran – Amir Hossein Khonjee page 138.]

در اوائل سال ۸۹۰ شاه اسماعيل از هرات بيرون شده شکارکنان و غارتگران تا ميهنه و فارياب و بلخ در شرق خراسان پيش رفت، و در بلخ و ديگر شهرها کشتارها و تخريبها تکرار گرديد.

(قزلباشان در تاریخ ایران – نقش قزلباشان صفوی در تاریخ ایران زمین – امیر حسین خنجی صفحه 140)

In the early years of 890 Shah Ismail left Herat, the plunderers advanced to Maimana, Faryab, Balkh and east of Khorasan. In Balkh and other cities the massacrs and destruction were repeated.

[Qizilibahsan in the History of Iran – The role of Safavid Qizilbash in the History of Iran – Amir Hossein Khonjee page 140.]

 

5 Comments

Filed under Articles, History

5 responses to “Crimes of Safavids in Azerbaijan, Iran and Khorasan

 1. SupertruthOnly

  How much are you being paid to lie and write this filth? Who is paying you? West or Israeli government?

  Qur’an talks about people like you who sell the hereafter for this world.

  Shia’s consider it haram (forbidden) to kill any person who accepts the shahadah (La ila ha illal lah, Muhammad ur Rasool ullah). This has been true from the times of Ali ibn abi talib(A) to the present day.

  Never in the history has the Shias ever killed Sunni people BUT Sunnis
  have killed millions of Shias all through the history. The wall of Baghdad
  was filled with the bodies of Shias (sayieds ( the progeny of prophet(S)).

  I don’t know if you are a wahabi/salafi or a Jew (an Israeli agent) out to create friction between Shias and Sunnis. Your game is doomed to failure and with it you will earn the wrath of Almighty.

  • Hugh Slaman

   “Never in the history has the Shias ever killed Sunni people”

   How can your deviant sect have any credibility when you lie to blatantly and shamelessly?

   Iblis himself needs to take lessons from you people when it comes to falsehood and deception.

   • SupertruthOnly

    Before you call people liars read history – What I said was absolute truth – I did not write History.
    And your denying, insulting people and calling them liars will not change the truth on the ground.

 2. zaheerhusain khan

  WHAT IS WRONG WITH SHYKH HAYDAR’S  FATWAH , HE WAS AB- SOLUTELY RIGHT , THE ONLY THING THAT THE FOLLOWERS OF RASOOL E AKRAM (s) AND HIS WASI O WALI GO BY QORA’AN IN EACH & EVERY  RESPECT . NEITHER THE  RASOOL E KAREEM(s) NOR HIS IMMEDIATE SUCCESSOR EVER WENT AGAINST QORA’AN . QORA’AN EXPRESSLY SAYS ”LA EKRAHA FIDDEEN” THERE IS NO COMPULSION IN ISLAM . THE RASOOL E KAREEM  HIMSELF NEVER FORCED ANY ONE THE WORST KAFFIR O ZALIM ,TO CONVERT NEITHER EV ER THEY RESORTED TO ANY KIND OF RETALIATION ON SO MANY TYPES OF MAZALIM , HURTS AND SUBJECTED TO HUMILIATION . WAS MAULA ALI (a) NOT WITH HIM , WHY HE SPENT THREE LONG YEARS IN HARDSHIPS WITH THE FAMILY IN SHOEB E ABU TALIB (a) . SAME DID HIS SON INLAW , HIS WASI WHO WAS DIVINELY APPOINTED IN PUBLIC IN THE PRESENCE OF 1 LAKH 20 THOUSAND  HAJIS AS THE MASTER, THE SUCCESSOR, THE KHALIFAH WA IMAM , BUT THE THREE USURPERS  WHO GAVE THEIR ALLEGIANCE IN HIS HANDS AT THE GHADEER , TURNED THEIR HEELS THE MOMENT THE RASOOL E KAREEM CLOSED HIS EYES.THEY  SNATCHED HIS POSITION AND AS HE HAD PROMISED TO HIS MASTER , HE KEPT QUITE, ALOOF AND BUSY IN THE COMPILATION OF ALLAH’S BOOK , BECAUSE OF HIM ONLY  WE HAVE THE MUSHAF INTACT TODAY ,OTHER WISE THEY LET  IT CHEWED BY GOAT AS WELL AS BURNT MANY MANUSCRPT SO PAINFULLY COLLECTED AND WRITTEN BY MANY SAHABIS . SO ANY ONE WHO  BLAMES OF  FORCE, ATTRICITIES BY THE FOLLOWERS OF ALI (s) IS ABSOLUTELY FALSE, FABRICATION AND A LIE AND WHY NOT WHEN THE HEROES OF SUNNIES WHO ARE REVERED,, RESPECTED AND WORSHIPED LIKE THE IDOLS THEY THEMSELVES WORSHIPED BEFORE FAKING ISLAM , TO MILK IT AT THE APPROPRIATE TIME AND THEY DID AND IN THAT , THEY DID WHAT NOT , THEY HAD A TERRORIST ATTAC K ON THE DOOR OF THE NABI’S (s) DAUGHTER , THEY KILLED HIS (s) GRANDSON AND HIS DAUGHTER (s) , THEN THEY APPOINTED MOAVIAH A GOVERNOR WHO KILLED ANOTHER GRANDSON , IT IS ANOTHER STRATEGY THAT THE SAME MOAVIAH(m) KILLED THE DAUGHTER OF THE KHALIFAH ,THE WIFE OF THE NABI(s)  SO DON’T TRY TO BLAME FOOLISHLY LIKE YOU DO THE KOOFAN WHO KILLED hUSAIN (a)  . ZULM , DECIET , VIOLENCE, TERRORISM HAS BEEN YOUR SPECIALITY AND WHAT WRONG WAS DONE IN ISLAMIC HISTORY IT WAS ALL DONE BY THE FOLLOWERS OF KHOLAFAH E SALASAH , THEIR ALLIES MOAVIA AND HIS FASIQ O FAJIR SON AND THEIR SUCCESSORS, THE SO CALLED KHOLAFA E BANI UMMAIYYAH WA BANI ABB AS , ALL DUSHMANAN E RASOOL , DUSHMANAAN E AHLEBAT (a). NOW WHAT YOU WILL CALL ALL THESE ENEMIES OF ISLAM , ENEMIES OF AHLEBAYT E ATHAAR (A S ) ? IF NOT SUNNIES THAN WHAT ? . 

 3. Hugh Slaman

  I actually tried to read this delirious rant, and the screaming capitals together with the poor English made it impossible for me.
  This looks like it was written in the midst of one of those matam parties in which half-naked young men make themselves look like idiots by slapping themselves silly.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s